i
تغییر زبان
موفقیت از راه دین و عبادت 109 بازدید
موفقیت از راه دین و عبادت

اشاره: نقش دین در موفقیت انسان چیزی است که برای همگان مطرح است. یعنی  چگونه می‌توان از راه دین و عبادت در زندگی موفق شد؟ موفقت انسان چه ربطی به

واقع بینی رمز موفقیت یک ازدواج 164 بازدید
واقع بینی رمز موفقیت یک ازدواج

رمز موفقیت یک ازدواج، واقع‌بینی است در طول زندگی روزمره، وسایل و ابزارهای ارتباطی متعدد، به عنوان منابعی برای کسب اطلاعات و معلومات، محسوب

راه هایی برای موفقیت اقتصاد خانواده 162 بازدید
راه هایی برای موفقیت اقتصاد خانواده

کسب و کارهای خانوادگی، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. بخش قابل توجهی از کسب و کارهای موجود، بر پایه مدیریت یا مالکیت خانوادگی

راز موفقیت-۱۳ 57 بازدید
راز موفقیت-۱۳

بخش یازدھم جمع‌بندی سلامت، وضع مالی، روابط و قانون ھدایت تاکنون شیوه‌ھا، ابزارھا و درس‌ھایی را در زمینه تسلط بر نفس ارائه کرده‌ایم. اکنون

راز موفقیت-۱۲ 51 بازدید
راز موفقیت-۱۲

بخش دھم کلید‌ھای توسعه ھویت و مرجع فرق شما با سایر مردم جھان چیست؟ یکی از عوامل مھم که شما را از دیگران متمایز می‌کند، تجارب شماست. ھر عملی که

راز موفقیت-۱۱ 42 بازدید
راز موفقیت-۱۱

آیا این تجارب بر نحوه ارزیابی شما از مردم، زندگی، و فرصت‌ھا چه اثری دارند؟ برای این که طرز کار نظام اساسی را دریابید، از شما سؤالی می‌کنم:

راز موفقیت-۱۰ 57 بازدید
راز موفقیت-۱۰

بخش ھشتم ده روز، روزه فکر روزه فکری و تسلط بر نظام ارزیابی قھرمان واقعی، آن است که ھمیشه قھرمان باشد. ما نمی‌خواھیم فقط گاه به گاه نتیجه بگیریم.

راز موفقیت-۹ 170 بازدید
راز موفقیت-۹

بخش ھفتم استفاده از نشانه‌ھای عمل شما خود، منشاء ھمه عواطف و احساساتتان ھستید. در ھر لحظه که بخواھید، می‌توانید آنھا را ایجاد کنید و یا تغییر

راز موفقیت-۸ 337 بازدید
راز موفقیت-۸

تمرین زیر را انجام دھید: ۱ – سه کلمه را که در ھنگام ناراحتی معمولاٌ از آنھا استفاده می‌کنید بنویسید. ۲ – خود را در حالتی شاد و سر حال قرار دھید.

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید